ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

بیمه آسیا ۴۹۷ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد

بیمه آسیا ۴۹۷ میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد
     
۴۹۷ میلیارد ریال خسارت پرداختی آتش سوزی مربوط به پرونده های خسارت بالای یک میلیارد ریال بیمه آسیا است که در طول سال ۱۳۹۲ ونه ماه اول سال۱۳۹۳ به خسارت دیدگان پرداخت شده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا ، مدیریت آتش سوزی بیمه آسیا در۳۸ فقره خسارت پرداختی سال ۱۳۹۲ ، ۱۵۵ میلیارد ریال ودر ۳۷ فقره خسارت پرداختی نه ماه اول سال۱۳۹۳، ۳۴۲میلیارد ریال خسارت پرداخت کرده است.
بنابراین گزارش، از خسارت پرداختی فوق،۴۸۶میلیارد ریال مربوط به آتش سوزی، ۴ میلیارد ریال مربوط به خسارت سنگینی برف ، ۲ میلیارد ریال مربوط به ضایعات ناشی از برف و باران، ۵ میلیارد ریال مربوط به خسارت انفجار و بیشترین خسارت پرداختی یک پرونده در سال۱۳۹۲، ۳۴ میلیارد ریال و بیشترین خسارت پرداختی یک پرونده در نه ماه اول سال۱۳۹۳، ۱۹۶میلیارد ریال بوده است.
 news-topبازگشت به صفحه اصلی روابط عمومی بیمه آسیا