ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

مرکز فناوری و اطلاعات رسانه های دیجیتال

آگهی انتخاب همکار فروش
آگهی انتخاب همکار فروش

شـرکت سهامی بیمه آسیا درسی ام تیرماه سـال ۱۳۳۸ جهت انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بـازرگانی تأسیس شد. در سـال ۱۳۸۸ بر اسـاس سیاستهای کـلی اصل ۴۴ قانون اساسـی در زمره شرکتهای مشمول واگذاری بخش خصـوصـی قـرار گرفت .شـرکت سهامی بیمه آسیا درسی ام تیرماه سـال ۱۳۳۸ جهت انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بـازرگانی تأسیس شد. 

آگهی انتخاب همکار فروش

شـرکت سهامی بیمه آسیا درسی ام تیرماه سـال ۱۳۳۸ جهت انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بـازرگانی تأسیس شد. در سـال ۱۳۸۸ بر اسـاس سیاستهای کـلی اصل ۴۴ قانون اساسـی در زمره شرکتهای مشمول واگذاری بخش خصـوصـی قـرار گرفت .شـرکت سهامی بیمه آسیا درسی ام تیرماه سـال ۱۳۳۸ جهت انجام انواع معاملات بیمه و عملیات بـازرگانی تأسیس شد.