ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی

راهنمای دریافت خسارت

راهنمای دریافت خسارت

 lمراکز پرداخت خسارت بیمه آسیا در تهران
:. خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش سازش مقامات انتظامی )
مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
۱٫ اصل گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
۲٫ اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۳٫ اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
۴٫ اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
۵٫ اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
۶٫ ارائه فاکتور رسمی لوازم/ داغی قطعات
مراحل دریافت خسارت:
۱٫ مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲٫ مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳٫ مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
۳٫۱٫ مراجعه به بخش صدور چک ودریافت خسارت
۳٫۲٫ اقدام جهت انجام تعمیرات ورفع نواقص احتمالی پرونده
۴٫ دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵٫ مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
کد فرم ۳/۳۱۶۸ – ۹/۸۷

 

:. خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( با گزارش عدم سازش مقامات انتظامی )
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
۱٫ اصل یا تصویر برابر اصل شده گزارش مقامات انتظامی ( کروکی غیر سازش )
۲٫ اصل و تصویر بیمه نامه زیاندیده و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۳٫ اصل برگ اعلام خسارت ( کوپن بیمه نامه )
۴٫ اصل و تصویر گواهینامه زیاندیده یا تصویر گواهینامه مقصر حادثه
۵٫ اصل و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه زیاندیده و تصویر کارت شناسایی یا شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر
۶٫ اصل و تصویر کارت ملی زیاندیده و تصویر کارت ملی مقصر
۷٫ اوراق بازجویی مقصر و زیاندیده
۸٫ گزارش مقامات انتظامی در مراحل مختلف
۹٫ نظرایه کارشناس رسمی دادگسترای
۱۰٫ رای صادره و یا صورتجلسه سازش
۱۱٫ حضور مقصر حادثه به همراه وسیله نقلیه حسب مورد
۱۲٫ ارائه فاکتور رسمی لوازم / داغی قطعات
  مراحل دریافت خسارت:
۱٫ مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲٫ مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳٫ مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
۳٫۱٫ مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
۳٫۲٫ اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده
۴٫ دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵٫ مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
  کد فرم ۲/۳۱۶۸ – ۹/۸۷  

 

:. خسارت مالی بیمه شخص ثالث ( بدون گزارش مقامات انتظامی )
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:

۱٫ اصل و تصویر بیمه نامه معتبر و متوالی مقصر و زیاندیده
۲٫ اصل و تصویر گواهینامه رانندگی معتبر مقصر و زیاندیده
۳٫ اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه مقصر و زیاندیده
۴٫ اصل و تصویر کارت ملی مقصر و زیاندیده
۵٫ حضور رانندگان مقصر و زیاندیده
۶٫ مراجعه وسیل نقلیه مقصر و زیاندیده
۷٫ اصل فاکتور رسمی لوازم ؛ داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه زیاندیده حسب مورد
  مراحل دریافت خسارت:
۱٫ مراجعه زیاندیده ( راننده / مالک / بیمه گذار / نماینده قانونی ) به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲٫ مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳٫ مراجعه به بخش پذیرش با توجه به شرایط پرونده و انجام اقدامات ذیل :
۳٫۱٫ مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
۳٫۲٫ اقدام جهت انجام تعمیرات و رفع نواقص احتمالی پرونده
۴٫ دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۵٫ مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت
  کد فرم ۱/۳۱۶۸ – ۹/۸۷  

 

:. غرامت بدنی بیمه شخص ثالث
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
۱٫ اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۲٫ اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
۳٫ اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
۴٫ اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
۵٫ تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
۶٫ تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای
۷٫ تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
۸٫ تصویر برابر اصل شده گزارش پزشکی قانونی ( جهت مصدومین )
۹٫ تصویر برابر اصل شده مدارک فوت شامل ( جهت متوفین )
۹٫۱٫ معاینه جسد
۹٫۲٫ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
۹٫۳٫ انحصار وراثت نامحدود
۹٫۴٫ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
۹٫۵٫ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
۹٫۶٫ تصویر شناسنامه اولیاء دم ( بازماندگان )
۱۰٫ رای بدوی و تجدید نظر دادگاه ( در صورت اعتراض هر یک از طرفین )
  مراحل دریافت غرامت:
۱٫ مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر / زیاندیده یا نماینده قانونی یشان
۲٫ مراجعه یکی از طرفین حادثه / نماینده قانونی ا یشان به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنجم لغایت هشتم
۳٫ در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نهم الزامی است
۴٫ ارائه رای دادگاه بدوی و تجدید نظر
۵٫ بررسی و کنترل مدارک ارائه شده و مطابقت آن با شرایط و ضوابط جرای
۶٫ در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم و بازماندگان متوفی
  کد فرم ۳۱۷۱۲ – ۹/۸۷  

 

:. خسارت بیمه بدنه
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده های خسارت بیمه بدنه
۱٫ اصل و تصویر بیمه نامه بدنه وسیله نقلیه به همراه الحاقیه های صادره احتمالی
۲٫ اصل و تصویر بیمه نامه شخص ثالث وسیله نقلیه
۳٫ ارائه گزارش مقامات انتظامی ( کروکی )
۴٫ اصل و تصویر گواهینامه راننده
۵٫ اصل و تصویر کارت ملی بیمه گذار و راننده
۶٫ اصل و تصویر شناسنامه مالکیت خودرو و بنچاق
۷٫ اصل فاکتور هزینه های حمل و نجات وسیله نقلیه در صورت غیر قابل حرکت بودن
۸٫ اصل فاکتور رسمی لوازم – داغی قطعات تعویضی با نظر کارشناس ارزیاب و رویت سلامت وسیله نقلیه
  مدارک لازم جهت تشکیل پرونده های خسارت بدنه جزئی و کلی درای پوشش اضافی ترانزیت ( خارج از کشور ) :
۱٫ علاوه بر مدارک اعلام شده در بندهای هشتگانه مذکور
۲٫ اصل و تصویر الحاقیه مربوط به پوشش بیمه ای ترانزیت به همراه شرایط خصوصی مربوطه
۳٫ برگ کاپیتاژ ( خروج و ورود وسیله نقلیه از پایانه های مرزی )
۴٫ ترجمه رسمی گزارشات پلیس بین الملل ( اینترپول )
۵٫ تائید کنسولگرای ایران در کشور محل حادثه وسیله نقلیه
  مراحل دریافت خسارت بیمه بدنه :
۱٫ مراجعه بیمه گذار / مالک / نماینده قانونی به بخش پذیرش جهت اعلام خسارت و تشکیل پرونده
۲٫ مراجعه به بخش ارزیابی خسارت به همراه پرونده مربوطه جهت برآورد خسارت
۳٫ مراجعه به بخش پذیرش جهت اقدامات بعدی و دریافت رسید مربوطه
۴٫ اقدام جهت انجام تعمیرات خودرو توسط بیمه گذار
۵٫ دریافت پرونده از بایگانی و مراجعه به بخش کارشناسی خسارت جهت رویت سلامت وسیله نقلیه و ارائه فاکتور و داغی لوازم در صورت نیاز
۶٫ مراجعه به بخش محاسبه خسارت جهت تعیین مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت
۷٫ مراجعه به بخش صدور چک و دریافت خسارت

* در خصوص وقوع خسارت سرقت کلی موضوع بیمه ؛ دریافت خسارت منوط به انتقال سند به نام شرکت بیمه آسیا می باشد *

  کد فرم ۳۲۸۱۷ – ۹/۸۷  

 

:. غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده
  مدارک لازم جهت رسیدگی به پرونده:
۱٫ اصل و تصویر بیمه نامه مقصر حادثه
۲٫ اصل و تصویر گواهینامه رانندگی مقصر حادثه
۳٫ اصل و تصویر کارت شناسایی و شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه
۴٫ اصل و تصویر کارت ملی راننده مقصر
۵٫ تصویر برابر اصل شده گزارشات مقامات انتظامی اعم از اولیه و نهایی
۶٫ تصویر برابر اصل شده گزارش کاردان فنی تصادفات یا کارشناسان رسمی دادگسترای
۷٫ تصویر برابر اصل شده اوراق بازجویی ( قبولی تقصیر طرفین حادثه )
۸٫ اصل صورتحسابهای مراکز درمانی
۹٫ اصل فرم تکمیل شده و گوهای پزشک معالج ( جهت تعیین نقص عضو بعد از معاینه پزشک معتمد بیمه گر )
۱۰ .مدارک فوت شامل ( جهت متوفین ) :
۱۰٫۱٫ معاینه جسد
۱۰٫۲٫ جواز دفن و خلاصه رونوشت وفات
۱۰٫۳٫ انحصار وراثت نامحدود
۱۰٫۴٫ قیم نامه ( در صورت وجود صغیر در ورثه )
۱۰٫۵٫ تصویر تمام صفحات شناسنامه باطل شده متوفی
۱۰٫۶٫ تصویر شناسنامه اولیاء دم
۱۱٫ رای دادگاه در صورت نیاز
  مراحل دریافت غرامت بیمه حوادث سرنشین و راننده :
۱٫ مراجعه اعلام کننده خسارت اعم از مالک / بیمه گذار / راننده مقصر یا نماینده قانونی ایشان به منظور تکمیل برگ اعلام خسارت و ارائه مدارک مندرج در ردیفهای اول لغایت چهارم پشت فرم
۲٫ مراجعه مصدوم یا اولیاء دم متوفی به منظور دریافت نامه رسمی از واحد خسارت به مراجع انتظامی و قضایی جهت اخذ مدارک مندرج در بندهای پنج و ششم پشت فرم
۳٫ در صورت مصدومیت ارائه مدارک مندرج در بند هفتم پشت فرم
۴٫ در صورت مصدومیت به منظور تعیین نقص عضو و تکمیل مدارک مندرج در بند هشتم توسط پزشک معالج و عودت آن به واحد خسارت ( اولین معاینه جهت تعیین نقص عضو شش ماه پس از حادثه صورت می پذیرد )
۵٫ در صورت فوت ارائه تمامی مدارک مندرج در بند نه الزامی است
۶٫ در صورت نیاز حسب مورد ارائه رای دادگاه الزامی است
۷٫ در صورت عدم وجود منع قانونی دریافت خسارت توسط مصدوم یا بازماندگان متوفی
  کد فرم ۳۱۹۸ – ۹/۸۷  

 

:. راهنمای دریافت خسارت بیمه های آتش سوزی
  مدارک لازم زمان اعلام خسارت بیمه های آتش سوزی :
۱٫ اعلام خسارت کتبی (بیمه گزار – نماینده)
۲٫ کپی بیمه نامه و ضمائم مربوطه
۳٫ ارائه شماره تماس بیمه گذار جهت هماهنگی های لازم برای تعیین زمان بازدید از موارد خسارت دیده
۴٫ صورت ریزادعائی خسارت شامل مشخصات موارد آسیب دیده با قید ارزش ریالی به صورت تفکیک
۵٫ کپی روزنامه رسمی و آخرین تغییرات (شخصیت حقوقی)
۶٫ کارت شناساس معتبر
 

 

:. راهنمای دریافت خسارت بیمه های مهندسی
  مدارک لازم جهت پرداخت خسارت بیمه های مهندسی :
۱٫ اعلام خسارت توسـط بیمه گذار بهمراه شماره تماس به منظور هماهنگی جهت بازدید کارشنـاس (در صورت لزوم).
۲٫ بازدید کارشناس و برآورد خسارت .
۳٫ تحویل مدارک مورد نیاز (جواز ساختمانی ، قرارداد انجام پروژه ، نقشه های اجرائی و غیره) .
۴٫ بررسی پرونده توسط کارشناس و تطبیق با شرایط و مقررات بیمه نامه.
۵٫ ارسال پرونده به حسابداری جهت صدور چک و حواله .
۶٫ تحویل چک به زیاندیده در قبال امضاء مفاصا حساب .